Friday, October 9, 2015

सुधा धारा स्त्रोत (काली ) - Sudha Dhara Stotra (Maa Kaali)

******************
॥ **सुधा धारा स्त्रोत (काली )**॥ 
******************
******************************************************************************************************************************************************************

अचिन्त्यामिताकार - शक्तिस्वरुपा, प्रतिव्यक्त्यधिष्ठान सत्वैकमूर्तिः
गुणातीत निर्द्वन्द्वबोधैकगम्या, त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥1॥


********************************************************************************

अगोत्राकृतित्वाद अनैकान्तिकत्वात्, अलक्ष्यागमत्वाद-शेषाकरत्वात्
प्रपञ्चालसत्वादनारम्भकत्वात्, त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥2॥


*********************************************************************************

असाधारणत्वाद सम्बन्धकत्वात्, अभिन्नाश्रयत्वाद-अनाकारकत्वात्
अविद्यात्मकत्वाद-अनाद्यन्तकत्वात्, त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥3॥


*********************************************************************************

यदा नैव धाता न विष्णुर्न रुद्रो न कालो न व पञ्चभूतानि नाशा
तदाकरणीभूत सत्वैकमूर्तिः त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥4॥


*********************************************************************************

न मीमांसकानैव कालादितर्का न सांख्यां न योगा न वेदान्तवेदाः
न देवा विदुस्ते निराकारभावम् त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥5॥


*********************************************************************************

न ते नामगोत्रे, न ते जन्म मृत्युः न ते धामचेष्टे न ते दुःख सौख्ये
न ते मित्र शत्रु न ते बंध मोक्षो त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥6॥


*********************************************************************************

न बाला न चत्वं वयस्का न वृद्धा न च स्त्री न षण्डः पुमान्नैव च त्वम्
न च त्वं सुरो नासुरो न नरो वा त्वमेँका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥7॥


*********************************************************************************

जले शीतलत्वं शुचौ दाहकत्त्वं विधौ निर्मलत्वं रवौ तापकत्त्वं
तवैषाम्बिके यस्य कस्यापि शक्तिः त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥8॥


*********************************************************************************

पपौक्ष्वेडमुग्रं पुरा यन्महेशः पुनः संहरत्यन्तकाले जगच्च
तवैव प्रसादान् न च स्वस्य शक्त्या त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥9॥


*********************************************************************************

करालाकृतीन्याननानिश्रयन्ती भजन्ती करास्त्रादि बाहुज्यमित्थम्
जगत् पालनायासुराणाम् वधाय त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥10॥


*********************************************************************************

रुचन्ती शिवाभिर्वहन्ती कपालं जयन्ती सुरारीन् वधन्ती प्रसन्ना
नटन्ती, पतन्ती, चलन्ती हसन्ती त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥11॥


*********************************************************************************

अपादापिवाताधिकं द्यावसित्वं, श्रुतिभ्यांविहीनापि शब्दं मृणोषि
अनासापि जिघ्रंस्य्नेत्रापि पश्यसि, अजिह्वापि नानारसास्वादविज्ञा
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥12॥


*********************************************************************************

यथाबिम्बमेकं रवेरम्बरस्थं प्रतिच्छायया यावदेकोदकेषु
समुद्रमातते नेकरुपं यथावत् त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥13॥


*********************************************************************************

यथा भ्रामयित्वा मृदं चक्रमध्ये कुलालो विधन्ते शरावे घटं च
महामोह यंत्रेषु भूतान्यशेषान् तथा मानुषांस्त्वं सृजस्यादिसर्गे
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥14॥


*********************************************************************************

यथा रंगरज्वर्कदृष्टिष्वकस्मात् नृणाम् रुपदर्वीकराम्बु भ्रमस्यात्
जगत्यत्र तत्तन्मये तद्वदेव त्वमेकैव तत्त् तन्नि तत्ता समस्तम्
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥15॥


*********************************************************************************

महाज्योति एकार सिँहासनं वत् त्वकीयान् सुरान् वाहयसि उग्रमूर्ते
अवष्टभ्य पदभ्यां शिवं भैरवं च स्थितातेन मध्ये भवत्यैव मुख्या
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥16॥


*********************************************************************************

कुयोगासने योगमुद्रभिः नीतिः कुशोभायुपोतस्य बालाननं च
जगन्मातराद्वक् तवापूर्व लीला कथं कारमस्मत् विधैर्देविगम्या
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥17


*********************************************************************************

विशुद्धापरा चिन्मयी स्वप्रकाशः मृतानंदरुपा जगद् वयापिका च
तवेदद्-विद्या या निजाकार मूर्ति किमस्माभिरंतर - ह्यदि ध्यायितव्या
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥18


*********************************************************************************

महाघोर कालानल ज्वालज्वाला हित्यत् त्यन्तवासा महाटाट्टहासा
जटाभारकाला महामुण्डमाला विशाला त्वमीद्वग् मयाध्यायशम्ब
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥19॥


*********************************************************************************

तपोनैव कुर्वन् वपुः सीदयामि व्रजन्नापि तीर्थँ पदे खंजयामि
पठन्नापि वेदान् चनिं यापयामि त्वदंघ्रिद्वयं मंगलं साधयामि
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥20॥


*********************************************************************************

तिरस्कुर्वतोन्या मारोपासनारचे परित्यक्तधर्मादध्वरस्यास्य जन्तोः
वदाराधनान्यस्त चित्तस्य किम् मे करिष्यन्त्यमी धर्मराजस्य दूताः
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥21॥


*********************************************************************************

न मन्ये हरिँ नो विधातारमीशं न वहिनं न ह्यर्कं न चेन्द्रादिदेवान्
शिवोदीरितानेक वाक्यप्रबन्धैः त्वदर्चाविधानं विशत्वम्ब मत्याम्
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥22॥


*********************************************************************************

नरा मां विनिन्दन्तु नामत्यजेत् सर्वा बान्धवा ज्ञातयः सन्त्यजन्त
यमीया भटा नारके पातयन्तु त्वमेका गतिर्मे त्वमेका गतिर्मे
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः ॥23॥


*********************************************************************************

महाकाल रुद्रोदित स्तोत्रमेतत् सदाभक्तिभावेन योऽध्येति भक्ताः
न चापन्न न शोको न रोगो न मृत्युः भवेत् सिद्धिरन्ते च कैवल्यलाभः
त्वमेका परःब्रह्मरुपेण सिद्धाः॥24॥


*********************************************************************************

इदं शिवायाः कथितं सुधाधाराख्यं स्तवं एतस्य सतताभ्यासात् सिद्धिः करतलेस्थिता
एतत् स्तोत्रं च कवचं पद्मं त्रितयमप्यदः पठनीयं प्रयत्नेन नैमिक्तिक समर्पणे ॥
सौम्येन्दीवर नीलनीरद्घटाप्रोद्-दामदेहच्छटा
लास्योन्माद निनादमंगल चयैः श्रोण्यन्तदोलज्जटाः
साकालीकरवाल कालकलनाहन्त्वंश्रियं चण्डिका
कालीक्रोध करालकालभयदाःउन्माद प्रमोदालयाः
नेत्रोपान्त कृतान्त दैत्यनिर्वहाप्रोद्-दान देहामया ॥


*********************************************************************************

( इति सुधाधाराकाली स्तोत्रम् ) 


माता महाकाली शरणम् 

No comments: